GDPR och Veteranklubben Alfa

Ny förordning ersätter PUL

Idag (2018-05-25) börjar en ny förordning att gälla för alla företag, föreningar mm inom EU. Förordningen heter GDPR (på svenska “Dataskyddsförordningen”). Förordningen bestämmer hur personuppgifter får (resp. inte får) hanteras.

Personuppgifter är allt som direkt eller indirekt pekar på en nu levande person, tex namn, adress, personnummer, mejladress, bild.

Några av de viktiga nyheterna i GDPR är:
- Man kan begära att få alla personuppgifter om sig själv.
- Man kan begära att få alla sina uppgifter strukna (kan innebära att medlemskap upphör).
- Om efterlevnaden av GDPR missköts så kan böter utdömas.

Grundprincipen är att personuppgifter INTE får hanteras utom i vissa fall (se nedan A-D).

Veteranklubben Alfa berörs av GDPR (dvs rätten att hantera medlemmars personuppgifter) något förenklat:

Vissa personuppgifter får hanteras om minst ett av följande villkor är uppfyllt:

A: Avtal: t.ex.
- medlemskap i Veteranklubben.
- anmälan för deltagande i kryssningar, utflykter, aktiviteter o.d.

B: Intresseavvägning:
Här krävs då att behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Våra medlemsuppgifter på vår webb är skyddade genom lösenord som bara medlemmar har. Du kan själv begära att dina medlemsmatrikeluppgifter på webben stryks.

C: Resultat av journalistiskt och konstnärligt skapande. Hit räknar vi alfa-nytt och artiklar på webb där namn och ev. bild ingår.

D: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att hans/hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
(Samtycke kan när som helst återkallas.)

Utlämning av personuppgifter till andra organisationer

I samband med klubbens aktiviteter (bl.a. resor och besök av företag) kan krävas att personuppgifter lämnas till en annan organisation. Detta regleras i samband med den anmälan (avtal) som medlem gör i samband med aktiviteten.

Personuppgiftsansvarig

Alla organisationer skall utse en personuppgiftsansvarig, för Veteranklubben är det Presidiet.

Information till Veteranklubbens medlemmar

Presidiet kommer i närtid via mejl och brev närmare informera medlemmarna om konsekvenserna av förordningen GDPR och vår tolkning av denna.

Det finns mycket skrivet om GDPR på internet: Börja med
- Datainspektionen www.datainspektionen.se/

/Presidiet, Björn Sölving, webbansvarig