Synpunkter på NE och lite om TM, TMV mm.

Ett inägg av Stig Eriksson (2002-01-22)
som egentligen är ett mail till Calle Vedin med kopia till WEB-ansvarig.

Stig Eriksson
stig.e@telia.com
TM, TMV

Jag har haft kontakt med Sture ang. Censor den 27/2,2/3,8/3,2/4 och 20/12, jag tycker det är bäst Du kontaktar honom hur det (inte!) gick att få publicitet om Censor

I höstas hörde jag ett föredrag av Ove Halén arrangerat av TMV som handlade om föremål på TM Efter föredraget frågade han om det i publiken fanns någon som kunde bidra med föremål för en utställning av datorer på TM. Jag erbjöd honom min gamla rullboll, som han uppskattade mycket och bad mig göra en skrift om hur den kommit till.

Enda resultatet blev ett omnämnande av mej i TMV.s årsbok såsom innovatör av rullbollen! Senare erfor jag att Ove H:s roll på TM var att samla in föremål, men att en annan person svarade för vad som skulle visas. Jag drog mig då tillbaka från kontakt med TM.

Vetenskapsradion

Den 18/7 sände jag e-post till ”Vetenskapsradion” med anledning av ett program om bl.a. Datormusen. Inget svar har jag fått.

NE-DVD

När jag läste om vad som stod på DVD-skivan sände jag bifogad skrift till NE. Någon kommentar från dem har jag ej avhört.

Frånvaron av omnämnanden om Censor och vår datoraktivitet beror nog på vår dåtida svaga PR-aktivitet. Den var då helt inriktad på potentiella kunder. Jag är kanske en av dem som är skyldig. 

Ett försök på den tiden (mitten av 60-talet) att bjuda t.ex. TM på representation hade nog mottagits av en fnysning av Ingvar. Ett försök gjordes vid invigningen av Barkarbyfabriken men intresset då var nog för SRT mer som en försvarsindustri än som en utvecklare av datorer.

Med vänlig hälsning Stig

Text skickad till NE:

Svensk Datorindustri” Någon ingående källforskning om svensk datorindustri har Ne:s redaktion tydligen ej ägnats sig åt . Här några kommentarer:

I texten kan man läsa att Facit:s dator DS 9000 levererades till stridsledningssystemet RGC Detta är i och för sig riktigt, men leveransen gjordes till Standard Radio&Telefon AB, SRT, (företaget icke omnämnd på DVD-skivan!)

Av försäljningstaktiska skäl tog SRT vid offerttillfället till KFF med den relativt långsamma datorn DS9000, underställd SRT:s egenutvecklade dator Censor 932 och kom därför att ingå i luftförsvarssystemet RGC. Där svarade den snabba realtidsarbetande datorn Censor 932 bl.a. för automatisk följning av radarmål. Detta innebar att datorn för vart och ett av ca 50 utvalda mål beräknade position, kurs och fart vilket presenterades på speciella teckenterminaler. För ett utvalt mål levererades måldata till datorn DS9000, som i sin tur beräknade kurs och fart så ett anvisat jaktplan skulle nå stridskontakt med målet, vars bäring och avstånd också beräknades samt sändes vidare med datalänkar/UHF.

Datorn Censor 932 utvecklades i början av 60-talet av SRT, den har under åren därefter sålts i mer än 50 exemplar och undergått flera uppdateringar. Kunder har varit svenska, (Arlanda, Sturup, Torslanda), och utländska, (Holland, Belgien, Tyskland, Jugoslavien, Sovjet m.fl.) huvudsakligen för användande inom lufttrafikskontroll, stridsledning, simulering och i sjukhus, patientdataövervakning.

Det verkar av texten i DVD-skivan som om datorterminalen Alfaskop skulle ha utvecklats av firman Stansaab. Även denna datorprodukt utvecklades av SRT. Utvecklingsarbetet gjordes under åren 67 och 68 med första leveranser 69/70 till Rikspolisstyrelsen och Dagens Nyheter, alltså åren innan Stansaab hade bildats.

Om Wennergrens inhopp i datorvärlden med ”Allwac” står inget att läsa.

Med vänlig hälsning Stig Eriksson,Spånga

WEB-ansvarigs kommentar:
NE = Nationalencyklopedin
TMV = Tekniska Museets Vänner
TM = Tekniska Museet
DVD = Digital Versatile Disk
Ingvar = Ingvar Darbäck, dåvarande marknadsdirektör

Stigs skrift om rullbollen kommer snart på denna web.

Läs andra texter av Stig:
- Hur Alfaskop kom till
- Besk, Facit, Saab, Blood-Hound, Censor 932, RGC...

Titta även på Produkter och System