SM Eriksson avled 16 juli 2009

Rolf Karsvall tecknar här några minnen.

2009-07-24


Stig Martin (SM) Eriksson

Som tidigare meddelats här på hemsidan har Stig Martin Eriksson avlidit. Han blev 91 år.
 


Stig Martin Eriksson 1917 - 2009

SM - Ett begrepp

Stig Martin, som i dagligt tal av alla kallades ”SM”, var ett begrepp inom utvecklingen av elektronikprodukter och system för, till att börja med, svensk militär användning. Han var säkerligen den mest tekniskt inflytelserika ingenjören i det utvecklingsarbete som bedrevs från 1950-talet fram till 1980-talet inom våra företag SRF/SRT, Stansaab och Datasaab. Ja, SM var ingenjör, Ingenjören med stort I, även när han som teknisk direktör (1971) fick ansvaret att leda den tekniska utvecklingsverksamheten. Inget teknikområde var honom främmande, inget tekniskt problem för komplicerat eller trivialt. Hela tiden var det ett entusiastiskt och genuint tekniskt intresse som ledde honom framåt.

Deltog i många produktutvecklingar

Många är de lyckade produktutvecklingar som SM initierat. Inledningsvis, under 1950-talet, deltog han själv praktiskt i utvecklingen. Ett av många exempel på detta är den nu välkända rullbollen som SM även patenterade och som en viktig komponent användes i alla våra militära och civila ledningssystem. Ett senare exempel på produktutveckling som SM initierade och då inspirerade medarbetare till att fullfölja var den mycket framgångsrika dataterminalprodukten Alfaskop. Alfaskop utmärkte sig under många år som en tekniskt, användningsmässigt och kommersiellt mycket lyckosam produkt såväl nationellt som internationellt.

ITT

Som framgått hade SM sitt finger med i en stor del av vår produktutveckling. Men för att lyckas med ett omfattande tekniskt utvecklingsarbete räckte det inte med vårt tekniska kunnande. Vi behövde sponsorer med kapital! Fram till 1971 hade vi ju ITT som den ägare som skulle övertygas om nödvändigheten och nyttan av samt även lönsamheten i de utvecklingsprojekt som vi traktade efter. Vem var den som fick till uppgift att ansvara för att representera vår verksamhet och då presentera och argumentera för våra behov av utvecklingspengar inför ITT:s Europaledning? Ett ITT som inte var lätt att övertyga, trots de omfattande underlag som vi hade utarbetat. Ett ITT som dessutom inte alltid ansåg att vårt ”lilla företag” i utkanten av världen skulle syssla med denna avancerade teknik. Detta var en uppgift som krävde sin man - en man som SM. Betydelsen av denna uppgift, som för flertalet medarbetare inom företaget troligen inte var så känd, kan inte nog värdesättas. Det var mycket tack vare SM:s förmåga att övertyga som vi fick de erforderliga utvecklingspengar som möjliggjorde våra utvecklingssatsningar.

Många är också de intressanta uppdrag som medarbetare, oftast till sin glädje, av SM under åren blev utskickade på, såväl inom som utom landet. Men väl hemkommen gällde det att vara väl påläst för att kunna redogöra för uppdragets resultat. Här dög inga svepande redogörelser - SM:s tekniska intresse krävde klara besked! På detta sätt var det många som fick ny lärdom och erfarenhet, till nytta för såväl företaget som den egna personliga utvecklingen.

Även teknik på fritiden

Av ovanstående kan man kanske få intrycket att SM enbart var engagerad i arbetet. Så var dock inte fallet. Men det var nog ändå Tekniken som i stor utsträckning även tog plats hemma på fritiden. I den egna verkstaden för mekaniska konstruktioner där bl.a. den egenhändigt konstruerade ångmaskinen för båtdrift blev till. I radiorummet där SM huserade som sändaramatör och i datorrummet där han som elektronikkonstruktör i datorn provade sina konstruktioner. Utanför hemmets väggar levde han också upp som en hängiven seglare.

Som synes hade SM många strängar på sin lyra!

Hedersmedlem, föredragshållare

Vi i Veteranklubben har under alla år haft förmånen att ha SM som en aktiv medlem. SM utsågs också till Hedersmedlem 1995. Många är de intressanta artiklar som han bidragit med till såväl vår klubbwebb som vår tidning alfa-nytt. Artiklar som bidrar till att våra gemensamma utvecklingsansträngningar under åren och projekt på något sätt kan komma att bevaras till en något diffus framtid. SM deltog med intresse i klubbens mötesverksamhet då han också höll olika föredrag. Han deltog så sent som i årsmötet i februari vid vilket han till sina bordsgrannars häpnad och uppskattning utantill med fart ”drog” den långa historien om ”Dunkan och Shinkan”. En imponerande prestation!

...ingen kan ersätta

I och med SM:s frånfälle försvinner ännu en möjlighet till att ställa frågor för att klarlägga ”hur det en gång faktiskt var”. Han lämnar därmed ett tomrum efter sig som ingen kan ersätta.

För alla ”gamla arbetskamrater”

/Rolf Karsvall
(2009-07-23)
 


WEBB-ansvarigs kommentar:
-
Kanske har du personliga minnen av SM Eriksson?
  Skicka ett mejl till nedanstående mejladress.