Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 4 Index   Nästa sida


Nydanaren - Harold S Geneen

Under det följande decenniet utvecklade Behn ITT:s telefondrift i olika länder, varigenom tillverkningsbolagen fick en garanterad marknad. De politiska omvälvningarna i anslutning till andra världskriget sköt emellertid ett grundskott i denna utveckling. Med överlägsen affärsskicklighet lyckades visserligen Behn genomföra förmånliga försäljningar av telefondriftbolagen till de nya diktaturerna i Argentina, Spanien och Rumänien, men i andra länder blev bolagen helt enkelt exproprierade. Tiden fram till Behns död 1957 blev också en mellanperiod i koncernens historia, då ledningen delvis övergick i nya händer, nämligen 1948 till William H Harrison, 1956 till Edmund H Leavey. Ar 1959 inträdde som koncernchef Harold S Geneen, vilken trots sina unga år redan hade bakom sig en framgångsrik bana inom den amerikanska elektroindustrin. Hans tillträde markerar övergången till en planerad utveckling, kännetecknad av dels en stark rationalisering och expansion av ITT:s tillverkningsresurser, dels en aggressiv försäljning med direkt inriktning på den ökade efterfrågan på elektronisk och teleutrustning i de olika länder där ITT är verksam. Efter Geneens första fem år kan ITT inregistrera en ökning med 86 % av koncernens tillverkningskapacitet och med 85 % av omsättningen; för första gången har denna överskridit 1 000 milj. dollar. Nettovinsten har hållit jämna steg med denna kraftiga utveckling genom en ökning med 80 % mellan 1959 och 1963. Även omstruktureringen av verksamheten har blivit framgångsrikt genomförd - endast 9 % av den totala omsättningen hänför sig nu till några kvarvarande driftbolag i Latinamerika, medan återstående 91 % härrör från försäljning av egna produkter. 1 dag omfattar ITT ett hundratal samarbetande bolag, vilka sysselsätter 180 000 människor i 49 länder. ITT är nu utan gensägelse världens största internationella företag inom elektronik och telekommunikation.

4

Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-06
WEBB-ansvarig