Veteranklubben Alfa:
Jubileumsskrift Standard Radio & Telefon 25 år (1964)


Sida: 5 Index   Nästa sida


Standard Radio & Telefon AB

den skandinaviska marknaden hade Western Electric varit verksam sedan 1870-talets mitt, och bland annat installerat de första telefonanläggningarna i Stockholm. Omkring 1910 blev norrmannen Einar Å Brofos utnämnd till representant för International Western Electric i de nordiska länderna, och 1920 träffades avtal med Telegrafverket om leverans av telefonkabeln Stockholm-Göteborg, för övrigt den första pupiniserade telefonkabeln i Europa. Senare följde leveranserna av kablarna StockholmMalmö och Göteborg-Malmö.

Samma år hade i Norge grundats Western Electric Norsk AS, som i samband med förvärvet 1925 av International Western Electric övergick i ITT:s ägo och blev Standard Electric AS, sedermera Standard Telefon og Kabelfabrik AS. Chef för detta företag blev norrmannen Jens Bache-Wiig. Då denne 1931 blev utnämnd till chef för ITT:s tyska intressen, efterträddes han av svensken Paul J W Hallgren, som då var byråchef i Telegrafstyrelsen.

Vid denna senare tidpunkt hade på det internationella planet ITT kommit i kontakt med Ivar Kreuger, som ägde ett kontrollerande intresse i L M Ericsson. Båda företagen ägde var sitt telefondriftbolag i Mexiko, och var angelägna att komma till tals med varandra för att undvika en tillintetgörande konkurrens. Resultatet blev att ITT, då Kreuger-kraschen utbröt 1932, befann sig vara ägare till 23 % av aktierna och 35 % av rösträtten i L M Ericsson.

Genom åtgärder från svensk sida kunde emellertid ITT:s inflytande i L M Ericsson neutraliseras, och ITT insåg snart att koncernen på denna väg varken kunde vinna insteg i Sverige eller åstadkomma ett snabbt avtal i Mexiko. (Ett sådant kom till stånd först på 1950-talet, och efterföljdes av att ITT 1960 avyttrade sitt aktieinnehav i L M Ericsson till en svensk intressentgrupp, vilken sedermera bjöd ut det på aktiemarknaden.) Det blev alltså nödvändigt för ITT att söka andra vägar för att etablera sig på den svenska marknaden. Det torde ha varit Brofos, vilken då hade blivit ledare för ITT:s Europa-kontor i London, som 1936 föreslog Behn att grunda ett företag i Sverige. Uppdraget gavs åt Hallgren, som den 16

Initiativtagarna - Eir- A Brofos och

Jens Bache-Wiig   5

Picture
Picture

Denna sida senast ändrad 2009-12-06
WEBB-ansvarig