Nyheter från presidiemötet 1997-01-28

Åter


1. Kolumnen med handikapp i golf slopas i medlemsmatrikeln.
2. På en idé av vår grundare Gunnar Christansen startas från och med vårmötet 1997 ett nyhetsblad "Alfa-nytt". Utgivning vid vår- och höstmöten, dvs två gånger per år. Ansvarig utgivare blir Presidenten. Redaktör blir Skrivaren. Format (prel) en vikt A3:a.
3. Vice Presidenten utsågs till att vara "nyhetskoordinator" för information som kan vara av intresse för publicering under Veteranklubbens hemsida och/eller i "Alfa-nytt". Det kan vara nyheter från Presidiets verksamhet, intressanta artiklar eller andra uppgifter från media, trevliga ställen att titta på i Internet, etc. De av medlemmarna som observerar något som kan vara av intresse ska alltså vända sig med sina iaktagelser till Vice Presidenten.
4. Datum för följande allmänna möten 1997 inom Veteranklubbens fastställdes:

Vårmötet = Jubileumsmötet 1997 onsdagen den 14 maj. Obs! Hela dagen! (Presidiet hoppas att våra yrkesverksamma Veteraner och Veterankandidater kan ta ledigt denna dag).

Höstmötet onsdagen den 24 september på kvällen.

Vid vår- och höstmöten är - liksom tidigare - gäst till Veteran välkommen.

Årsmötet onsdagen den 3 december på kvällen.
5. Presidentens vårbrev 1997 distribueras den 17 februari med följande bilagor:
Protokollet från årsmötet 1996-12-04.
Jubileumsmatrikeln 1997.

Ansvarig för sammanställningen : Calle