Stadgar

På höstmötet 2007 antogs nya stadgar. Dessa har konfirmerats på årsmötet 2007. (Ändring verksamhetsår till kalenderår)


§ 1  Klubbens namn är Veteranklubben Alfa.

Klubbens ändamål är att uppehålla kontakten mellan arbetskamrater som enligt § 3 fått medlemskap.

Klubben skall också vårda den historia och det kulturarv som de verksamheter utgör till vilka medlemmarna varit knutna under sin yrkesverksamma liv.
 
§ 2a  Klubben leds av ett Presidium med följande sammansättning:
President
vice President 
Myntmästare 
Skrivare 
Ceremonimästare 

Årsmötet kan på förslag av Presidiet adjungera medlem att med speciella uppgifter ingå i Presidiet för ett år i taget

Presidenten väljs för ett år.

Övriga ledamöter väljs för två år enligt följande ordning:
Första året: vice president 
Skrivare 
en Ställföreträdare
Andra året: Myntmästare
Ceremonimästare 
en Ställföreträdare

Ingen ledamot får inneha två poster samtidigt.
Avgående ledamot kan omväljas. 
Presidiet kallar till årsmöte och övriga sammankomster.

§ 2b  Två revisorer och en ställföreträdare väljs för två år.
Valberedning, ordförande plus ledamot, väljs för ett år.
§ 3 Rätt till medlemskap som Veteran har före detta anställda vid dataföretagen SRT, STANSAAB, DATASAAB i Barkarby och de företag i vilka därefter de ursprungliga verksamheterna dvs dataterminalsystem och ledningssystem fortsatte inom EIS resp SRA/ERA dock med anställningsår senast 1987.

Veteran skall ha anställningsåret för minst 25 år sedan - eller pensionerats - vid något av verksamheterna ovan.

Medlemskap ska skriftligt ansökas. Ansökan lämnas till Presidenten.

Även om kriterierna ovan inte är uppfyllda kan Presidiet efter prövning godkänna att sökande blir medlem.

Hedersmedlem kan utses av
Presidiet. Hedersmedlemskap är en sällsynt hedersbetygelse som kan tilldelas den vars insatser för klubben eller dess historiska bakgrund varit utomordentligt betydelsefulla.

Hedersmedlem och ledamot i Presidiet är befriad från medlemsavgift.
 

§ 4 Makar och samboende betalar en avgift för bådas medlemskap.

Medlem som inte betalar sin medlemsavgift kan efter beslut i Presidiet uteslutas.
 
§ 5 Årsmöte hålls före februari månads utgång efter räkenskapsåret. Skriftlig kallelse ska skickas till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.

Vid mötet ska följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
7. Föredragning av årsberättelsen.
8. Föredragning av revisionsberättelsen jämte fastställande av balansräkningen.
9. Frågan om ansvarsfrihet för det avgående presidiet. 
10. Val av presidium för kommande verksamhetsår jämte ställföreträdare.
11. Val av två revisorer och en ställföreträdare.

12. Val av valberedning.

13. Fastställande av budget och årsavgift.
14. Behandling av till årsmötet hänskjutna ärenden.
15. Övriga ärenden.
16. Avslutning.
§ 6 Motion ska ha inkommit till Presidiet före 1 januari det år som årsmötet avhålls.
 
§ 7 Klubbens räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december (kalenderår).
 
§ 8 Klubben tecknas av President och Myntmästare var för sig.
 
§ 9 Klubbens angelägenheter avgörs genom öppen omröstning om icke annorlunda beslutas för varje fråga.

Varje medlem äger en röst, vilken icke kan avges genom fullmakt.
 
§ 10 Beslut om ändring av dessa stadgar liksom även beslut om upplösning av klubben ska fattas av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav ett ska vara årsmöte.

För att träda i kraft fordras att vid dessa möten minst två tredjedelar av de närvarande biträtt förslaget.

Vid upplösning av klubben ska befintliga tillgångar fördelas enligt förslag av Presidiet.
 

Redaktionella ändringar gjorda 2010-09-23 och 2015-12-18