Järfällaboken II: SRT-Stansaab-Datasaab

Åter till litteraturförteckning


Järfällaboken II (utgiven av Järfälla Kommun 1986) innehåller "nästan allt" om Järfälla. Du som bor i Järfälla, eller är intresserad av Järfälla, skaffa dig Järfällaboken II! Totalt ca 1000 sidor av intressant kommunhistoria.

Under avsnitt: Näringsliv, Barkarby finns bl.a:

Bland de första att etablera sig...

Bland de första att etablera sig på Veddesta var Standard Radio & Telefon AB (SRT) som köpte mark, ca 70 000 m2, 1961. Företaget tillhör ITT-koncernen (International Telephone and Telegraph Corp). Vid tiden för markköpet i Järfälla hade koncernen ca 60 000 aktieägare, de flesta i USA, och ca 140 000 anställda. Koncernen hade fabrikation i ett 20-tal länder. Det svenska bolaget, som grundades 1938, motsvarade ca 1 % av antalet anställda och ca 2 % av den totala forsäljningen. Företaget började sin verksamhet i Ulvsunda och hade dessutom lokaler i Solna och Sundbyberg.

Barkarbyanläggningen blev klar 1964

Barkarbyanläggningen blev klar 1964 och invigdes i juni av landshövding Erik Westerlind. Företagets huvuduppgifter under 1960-talets senare del gällde utveckling, tillverkning och försäljning av i huvudsak militära data- och kommunikationssystem, system för informations- behandling och presentation, transmissionsutrustningar, telefonväxlar, interna telefonsystem och kommunikationsradio. Omsättningen var 1968 ca 140 milj kr, varav ca 35 milj kr på export. Antalet anställda var 1968 ca 1800, varav 1 000 vid Barkarbyanläggningen. Verkställande direktör i företaget var Frank Hammar.

Standard Radio och Telefon ABs byggnad vid Veddestavägen. Foto Lars Gustafsson j:r, 1965.

Stansaab Electronik AB bildades

Under 1970 fördes diskussioner mellan SRT, det statliga utvecklingsbolaget och Saab-Scania om att skapa ett företag för utveckling och produktion av datasystem för utbildning, sjukvard och trafikledning. Förhandlingarna ledde till att Stansaab Electronik AB bildades med SRT, Saab-Scania och det statliga Svenska Utvecklings AB som intressenter. Det blev Stansaab som stannade i lokalerna i Barkarby med ca 800 anställda. Stansaab övertog datasektorn på SRT och uppgiften blev att arbeta med ut veckling, tillverkning och försäljning av militär elektronik, datasystem för bl a flygtrafikledning och patientdata för sjukhus. Verksamheten började 1 januari 1971. Verkställande direktör blev Gunnar Wedell, som tidigare arbetat i IBM. SRT (ITT) sålde 1973 sin del i Stansaab som därefter ägdes av Saab-Scania AB och staten till hälften vardera. År 1976 övertog Sveriges Investeringsbank AB rollen som svenska statens representant efter Svenska Utvecklings AB.

Datasaab AB

En ny förändring i företagsstrukturen skedde 1977. Genom ett avtal detta år mellan staten och Saab-Scania AB om samarbete för att skapa en konkurrenskraftig svensk dataindustri bildades Datasaab AB. Detta företag var ett uttryck för samordning av Stansaab Electronik AB och Saab-Scanias datasaabdivision. Staten och Saab-Scania fick hälften vardera av aktierna. Till VD i i Datasaab AB utsågs Gunnar Wedell. Datasaab producerade huvudsakligen dataterminaler samt flygtrafikledningssystem och simulatorer för civilt och militärt bruk.

Ericsson Information Systems AB

Genom ett avtal i december 1980 mellan staten och telefon AB L M Ericsson (LME) överlät staten 40,5 % av aktierna till LME och behöll endast 9,5 %. Genom ett annat avtal vid samma tid överlät Saab-Scania alla sina aktier i Datasaab till LME. Vid denna tid hade Datasaab 1180 anställda vid Barkarbyanläggningen. Företaget drivs efter denna förändring i ägarstrukturen under namnet Ericsson Information Systems AB. En följd av ägarskiftet blev att utvecklingsavdelningen flyttades från Barkarby till Kista. Verksamheten i Barkarby består därefter i tillverkning av bildskärmar och elektronikenheter. Ca 760 personer arbetar 1986 i anläggningen vid Veddestavägen. Dessutom finns sedan 1985 ett logistikcenter vid Kontovägen med 40 anställda. Där sysslar man i huvudsak med kvalitetskontroll samt packning av produkter. Där finns också färdiglager från fabriken i Barkarby. Ericssons svenska försäljningsbolag sänder alla beställningar från kunderna till detta centrum för effektuering.
Copyright: Lars Gustafsson j:r (Järfälla kommun).
Text och fotografi godkända för publicering på Internet av copyright-innehavaren.