En tillbakablick
av Bertil Palmgren,
 
berättar om händelser under epoken SRT - Stansaab - Datasaab.
 


Bertil Palmgren

Avsnitt 8: 

NY STRÖMFÖRSÖRJNINGSFINESS

(för tidigare avsnitt klicka här)

-- Upploppet till separat skyddsjord.
- Tercas vakthund.
- Tors blixtar, radioblackout.
- Statisk elektricitet.
- Separata skyddsjordsystemet.
- INTERMEZZO.
- Ulveco – Diab – Stansaab – Seven S till soplådan.
 


Upploppet till separat skyddsjord.

Kan magnetiska nätspänningsstabilisatorer ersättas med något annat? Under ett nätspänningsbortfall på 20 ms eller nätspänningssänkning under några växelspänningsperioder upprätthåller magnetisk nätspänningsstabilisatorn spänningen till anslutna enheter. Ett 20 ms stopp av datakraft behöver ju ej vara katastrofalt. Efter diverse övningar kom man fram till följande.
 
En nätspänningsövervakare varnar, nätspänningsavbrott på gång. Elektronik behöver likspänning inom toleransgräns, endast under den tid, som behövs att lagra CPUs register till ferritkärnminnet. Nätspänningsbortfall förstör ej data i ferritkärnminnet. När nätspänning och likspänningar är OK igen, hämtas CPUs registervärden från ferritkärnminnet. Programmet fortsätter från den plats där det avbröts. Efter ett kortvarigt avbrott på 0,02 sekunder, fixar ett program eventuella missade data.

En enhet konstruerades som kontinuerligt mätte positiva och negativa nätspänningstoppar. Amplituder mindre än lägsta tillåtna nivå ger signalen, lagra registervärden. Alla likspänningar avkänns om de ligger inom toleransområdet. Utspänning från likspänningsaggregat skall efter signalen ”lagra CPU register”, upprätthålla spänning, över lägsta tillåtna nivå, minst 2 ms. När allt åter är OK, ges signal ”hämta CPU registervärden från minnet” och fortsätt.

Snabba nätspänningstransienter dämpas med kraftiga filter i botten av stativet. Väck med de stora, tunga och dyra magnetiska nätspännings stabilisatorerna!


Prov visade att det fungerade för nätspänningsbortfall under 20 ms. Men ej för snabba nätspänningsstörningar. Överföring av data mellan skåpen stördes.
Snabba integrerade kretsar ingår i bussen för dataöverföring. Snabbheten, låga störmarginaler gjorde att snabba störspänningstransienter, gav falska signaler. Prov och tester visade att störningarna kom via nätspänningens skyddsjord. Botemedel, Bryt skyddsjordanslutning till skåpstomme från gruppcentral, och anslut skåpstomme till ett bra jordplan och störningarna försvinner. Men uppfyll lagens krav om personsäkerhet vid el-installationer. Lösning: se rubrik nedan, separat skyddsjord.
 

Tercas vakthund.

I Tercas är flesta funktioner dubblerade och arbetar efter principen master, slav. Mastern gör jobbet och slaven hänger med. Master och slaven har varsin vakthund. Med periodiska intervaller meddelar master och slaven sin vakthund, vi är friska och jobbar. När masterns vakthund förväntar få friskhetsmeddelande från mastern och detta uteblir, tar masterns vakthund kontakt med slavens vakthund och meddelar, master är sjuk, frisk slav tar över jobbet.

Slavens vakthund meddelar, slav frisk, tar över jobbet. Masters vakthund meddelar omvärlden, master är sjuk, behöver läkare.  När läkaren friskförklarat master börjar master med att ta igen förlorat jobb. När master är ikapp, meddelade masters vakthund, slavens vakthund: Master frisk, tar över jobbet. Slaven återgår till sitt gamla jobb.  När slavens vakthund upptäcker, att när Slaven arbetar som slav och blir dålig, meddelas omvärlden behov av läkare. När slaven friskförklaras jobbar slaven på och kommer ifatt master. Upptäcker slavens vakthund, att när Slaven jobbar som ställföreträdande Master, att slaven är sjuk, larmas alla sjukhusläkare. Den först friskförklarade fortsätter med det avbrutna arbetet. Statistisk teori visar att det är en mycket liten chans att både master och slav är ”sjuka” samtidigt.

Tors blixtar, radioblackout.

När åskan gick och blixten ej ens slagit ned i närheten av anläggningen, inträffade ibland att kretsar knäcktes i Censor system. Kretsarna ingick i dataöverföring för datakablar till PPI - er eller Grafoskop.

I omedelbar närhet av installerade Censor system d v s ute på gatan hände att taxi, polis, brandkår och andra som utnyttjar radiokommunikation, i sina mottagare bara hörde tjut och visslingar. Om de sände stördes i stället Censor-systemet. Oskärmade datakablar fungerade som antenner i båda riktningarna.

Statisk elektricitet.

Många installationsplatser har vinylmattor som golvbeläggning. Skosulor är av plastmaterial. Friktion mellan vinylgolv och skosula gjorde att man blev uppladdad med statisk elektricitet. Friktion mellan klädesplagg av konstfibermaterial ger samma effekt. Vintertid med torr luft ökade effekten. Gick någon förbi ett skåp med elektronik och nuddade skåpet, skedde en urladdning mot skåpet. Urladdningen ger upphov till störsignaler. Resultat blev i flesta fall programurspårning. Vakthunden aktiverades, startade korrigerings program som fixade till det hela. Men det fick ej inträffa allt för ofta. I bland gjordes urladdningen via ett finger. Små laddningar gjorde att de ej kändes, men störde datorsystemet. Flera datortillverkare än vi hade samma problem med statisk elektricitet.

Separata skyddsjordsystemet.

Datagolv består av kvadratiska plattor som monteras på korta pelare över ordinarie golv. Datagolvplattorna är gjorda av en blandning av slitstark plast och annat material som gör att golvytan blir elektriskt ledande. Uppkomst av statisk elektricitet förhindras. Alla uppkomna laddningar avledes till skyddsjord plåt. All kabel förläggs på ordinarie golvet under datagolvet.
Ett jordplan skall ha låg impedans även för höga frekvenser. Oskärmade kablarna kan skärmas genom att lägga dem i plåtrännor med lock. Att använda skärmade kablar var av principskäl otänkbart, de kostade multum.

Wille Durchbach tipsade mig, att det fanns mässingsplåt 305 mm bred och 0,3 mm tjock i rullar om 10 meter. Jordplanet var fixat. Plåtlådor gjordes av förzinkad plåt. Mellan mässingsplåt och plåtlåda lades en plastduk som isolering. Mässingsplåten blev skyddsjord och plåtlådan användes som signaljord. På ett ställe förbands skyddsjorden och signaljorden. Från mässingsplåten drogs en 35 kvmm grön - gul färgad kabel till nätspänningstransformators jordplåt.

Bred kopparbandfläta drogs från mässingsplåt till skyddsjordad del i plåtskåp. I kopplingsdosor för nätspänning, på ordinarie golv under installerad apparat, bröts skyddsjorden från gruppcentral och ersatts med separatskyddsjord från mässingsplåt. I nedre del av skåpet som var del av signaljord, drogs en isolerad kopparbandsfläta ned till plåtrännan. Resultat störningarna minskade och man kunde slå skåpkraft till och från utan att störa andra funktioner.

INTERMEZZO

Ulveco – Diab – Stansaab – Seven S till soplådan.

C – O Ulvenius och R Porjes arbetade hos Philips i Stockholm, Ulvenius som försäljare och Porjes med Teknisk support. Philips tillverkade och sålde bl. a likspänningsaggregat (lsa). Någon av dessa herrar fick idén. Nättransformator i lsa ersätts med magnetisk växelspännings stabilisator ( mvxs), man får då en mängd positiva egenskaper som överväger kostnadsökningen med mvxs. Det blev nobben från Philips. Ulvenius fick veta att ett franskt bolag MCB, sökte representant i Sverige.

Ulvenius C – O ( Ulve(nius) co ? ) och Porjes bildade Ulveco Elektronik AB, adress Generalsvägen 11, Österskär i Åkersberga kommun. Affärerna gick bra. Ulveco flyttade till Åkersberga. Med eget kapital och banklån byggdes en industrifastighet, med verkstads -, lager - , kontors- och labblokaler.

Likspänningsaggregaten, mvxs och annan elektronik såldes som bara den, bl. a till USA. Exporten till USA ökade så mycket, att de startade tillverkning av produkter i USA.

I Täby fanns en driftig entreprenör och innovatör Lars Karlsson, som startade Data Industri AB, DIAB. Produktsortimentet var varierande. I nästan varje produkt ingick en mikroprocessor. Denne Karlsson konstruerade en s k intelligent terminal med en inbyggd diskettstation för 5 tums flexibel diskett. Föregående disketters storlek var 8 tum.

Terminalen kunde utnyttjas för en mängd tillämpningar utan att vara ansluten till en ”stordator”. Terminalen döptes till Seven S.

Av för mig obekanta orsaker köpte Stansaab Seven S konceptet av Lars Karlsson. Seven S var minst av allt tillverkningsvänlig. Den hade ett likspänningsaggregat från Ulveco med mvxs.

En projektgrupp bildades vars uppdrag var:
G
ör Seven S tillverkningsvänlig och starta tillverkning av en förserie.


Seven S
Läs mer om Seven S här.

Från Ulveco beställdes likspänningsaggregat och pilotserietillverkning skulle startas när order kom , stoppa projektet!  Vi i projektgruppen frågade oss. Vad nu då? Kostnaden för projektet hittills är 5 Mkr, exklusive köpet från DIAB. Uppskattningsvis är kostnaden för Seven S omkring 10 Mkr, som slängs ned i lådan för sopor?
Ulveco begärde ersättning för materielinköp för beställda likspänningsaggregat när orden annullerades. Leif Olsson och jag som teknisk sakkunnig förhandlade i två dagar om ersättningsanspråken. En del av materielen kunde användas till andra Ulveco produkter.

Epilog.

Trettio år efter begravningen av Seven S har jag fått veta orsak till dödsförklaringen. Datasaab i Linköping hade övergått från stordator till minidator tillverkning. IBM hade fått greppet över stordator marknaden. Minidator marknaden var mer lämpad för små företag som behövde mindre dator-kapacitet för att ha kontroll på lager, materiel till tillverkning, bokföring, reskontra, löner osv.

Datasaab hade program för detta. Programnamn efter gamla Asagudar. De såg Seven S som ett framtida hot mot deras minidator system. Jag tror, utan bevisning, att de lyckades övertyga statens styrelserepresentant hos Stansaab, att med Seven S riskerades nedläggning av datorverksamheten i Linköping, vilket skulle vara förödande för ortens sysselsättning. Staten, regeringen har då medverkat till arbetslöshet i Linköping.

Ulveco försäljning av mvxs och lsa minskade när s k hackarkraft började komma på marknaden. Transistortillverkare saluförde transistorer som tålde 600 volt mellan kollektor och emitter, efterlängtad av TV-apparat tillverkare. En transistor för linjeavlänkningstransformatorn. Släng ut nättransformatorn. Likrikta nätspänningen direkt till elektrolyter. Med transistorn omvandlas likspänningen 300 volt till en växelspänning med hög frekvens som via en liten och lätt transformator med ferritkärna, omvandlas till andra växelspänningar som likriktas till likspänningar. Nätspänningen kan variera från 160 till 260 volt. Energin i nätsidans elektrolytkondensator klarar nätspänningsavbrott över 20 –30 ms.

Marknaden för mvxs och lsa med mvxs avtog. Ulvecos verksamhet i USA lades ner. I Åkersberga började tillverkning av hackarkraft. Ulvecos grundare sålde verksamheten. I dag finns inget kvar av Ulvecos verksamhet.

Lars Karlsson sålde DIAB till ett konsortium. Lars tog pengarna och flyttade till USA. Han fick på så sätt snabbare information om vad som var på gång inom tillverkning av halvledarkomponenter. Att döma av tidningsnotiser för 20 år sedan, kom han igång med någon typ av verksamhet i USA.

DIAB har upphört med verksamheten.

Verksamhet hos Datasaab i Linköping har upphört för länge sedan. Datasaab som ABs namn fanns möjligen kvar fram till år 1999. När Ericsson köpte Datasaab, övergick namnet till ett nybildat aktiebolag vars uppgift var att fullfölja Stansaab Datasaabs åtaganden med reservdelsförsörjning under tio år, till sålda system i Ryssland.


Fortsättning följer med avsnitt 9 (av 10) :

-RYSK NÄTSPÄNNING.
Avbrottsfri kraft.
Rapporter från Tercas.
Professional goes east
Synkronism
Halvstyva nät och strömpulsbelastning
Jordmotstånd.
Njet vattenledningsrör
Vulkanisk jordmån.

...hittar du här.

Tidigare avsnitt:
- Avsnitt 1

- Avsnitt 2
- Avsnitt 3
- Avsnitt 4
- Avsnitt 5

- Avsnitt 6
- Avsnitt
7

/Bertil Palmgren
2003-01-09

Vill du kommentera texten?
Skicka ett mail till Bertil eller Web-ansvarig.