C-O Svensson
har avlidit
den 17:e juli 2005.


SM Eriksson skriver om en matematikbegåvad person.

 


SM Eriksson

C-O Svensson

C.O.Svensson utexaminerades 1954 från KTH avd. Tekn.Fysik.

Samma år anställdes han på Standard Radiofabrik  SRF. Det är kanske naturligt att en matematikbegåvad person intresserar sig för siffror, ty siffror i form av binära tal kom att bli S:s framtida verksamhet
 

Hur det började

Min minnesbild hur det började, är att S redogjorde för hur han i en tidskrift läst, hur man på tråd eller trådlöst med stor exakthet kunde överföra datainformation i form av binära siffertal, ju större noggrannhet som krävdes, desto fler siffror (ettor och nollor) i talet.

Detta var något, som enkelt kunde förverkligas med då känd pulsteknik. Nytt var dessutom att den då nya halvledar/transistor-tekniken var synnerligen lämpad för den apparatkonstruktion som krävdes.
 
 

Curt-Olof Svensson
 avled 17 juli 2005
5-bits-länken

S föreslog att vi med tillämpande av den nya tekniken skulle kunna erbjuda en lösning på överföring av radarmåldata, något som just då var aktuellt för KATF, Arméförvaltningen. Där tyckte man förslaget till lösning av dataöverföringen lät allt för bra! och beställde en demonstrationsmodell, som av oss kom att kallas 5-bit datalänken.

Proven med 5-bitlänken visade att den föreslagna lösningen fungerade tillfredsställande och en seriebeställning på en operativ produkt, kallad 12-bitlänken, blev resultatet. 

Något halvår efter de lyckade proven med 5-bitlänken fick vi, år 1956, från Flygförvaltningen  uppdraget att utveckla prototyp och senare serietillverkning av styrdatasystemet FD10/”Flugan”.

Grundkonstruktionen till detta projekt var S:s verk.   Det var alltså S, som med dessa projekt introducerade den teknik, som skulle bli företagets livsnerv.

Bisto

I det s.k. ”Bisto”-projektet”  58/59 utvecklade S en numerisk (digital) och transistoriserad (fast programmerad) dator för att beräkna den bränslemängd, som roboten Bloodhound behövde för att nå sitt mål.

S lämnade firman 1964. Jag tror att S hade planer att exploatera en idé till ett dataminne. Såvitt jag vet blev det inget av detta. Hans idé torde ha förverkligades av ett USA-företag, oberoende av S.

Vi anlitade S några år senare för att utveckla en höghastighetsmodul, som vi kallade CAH för anslutning av Alfaskop till IBM:s parallelldatabuss.

Ingen stillasittande person

S var en tillbakadragen natur , man skulle kanske tro att en matematiker var en stillasittande person, så var ingalunda fallet, S:s deltagande med egen båt i Gotland-runt-seglingarna och hans egenbyggande av familjens villa vittnar om en person som ända till slutet hade en god fysik.

/Stig M Ericsson
2005-08-16
                                               Läs mer om C-O Svensson "Cosinus":
- En kväll i Flugans tecken
. 2004-09-28

- Veteraner och IT-ceum, andra och tredje mötet.