Något om SRF:s elektronrörstillverkning

Minnen av Lars Stelling, som även lockat Bengt Wetterborg att minnas, som sedan bearbetats och redigerats av Bo Lindestam.

2009-06-11Lars Stelling
 
Bengt Wetterborg

Det började redan 1939

År 1939 hade ett beslut fattats att dåvarande Standard Radiofabrik, SRF, skulle bygga upp en fabrik för tillverkning av elektronrör. De som gjorde det mesta arbetet var två unga civilingenjörer från KTH, Martin Claesson (f.1911, gick till Svenska Metallverken) och Börje Hellström (f. 1908, gick till LKB-produkter) tillsammans med Gösta Asker (f. 1913), som senare blev produktionsdirektör vid SRT, men som hade kunskap om vakuumteknik från Luma. Man fick också hjälp av en rörfabriksexpert, Mr Black, från Standard Telephones and Cables (STC) i England att sätta upp fabriken och starta tillverkningen i SRF-fastigheten vid Johannesfredsvägen 9-11 i Bromma.

Utrustningen var säkert i stor utsträckning föreslagen av STC och kom väl också till en del från England. Men man kunde se att mycket, bl.a. glasmaskinerna, var från USA.

Telefonförstärkarrör

Till en början tillverkades telefoniförstärkarrör för svenska Telegrafverket, huvudsakligen trioder med direktupphettade katoder. Man tillverkade ett s.k. ”en-ampéres-rör” (benämnt efter den ström, som gick genom katodglödtråden) som hade utvecklats av Western Electric och som var försett med en platinaburen glödtråd, som belades med emitterande material genom förångning under rörtillverkningsprocessen.


SRF S4019

  Man tillverkade bland andra också en rörtyp ”SRF typnr S 4019”, som kallades ”kvarts-ampére”-rör. Detta rör var säkert också en Western Electric-konstruktion. ”Fyran” först i typnummret var det märke, som indikerade att röret var tillverkat hos STC (och avläggare får man anta).
För dessa rör med "påångad" glödtrådskatod gällde kravet att de måste hålla en million timmar för en sats om 100 rör. Det var sådana långlivsrör som tillverkades vid SRF.
 

Världskriget innebar ett nytt läge

Då kriget bröt ut i september samma år försattes naturligtvis det svenska försvaret i en mycket svår situation, eftersom leveranserna av främst amerikanska och tyska elektronrör då upphörde. De stora fabrikaten hade varit RCA, Sylvania och Raytheon från USA och Telefunken och Siemens från Tyskland.

På SRF startade ett stort arbete med att genom kopiering ta fram ekvivalenter till de mest använda typerna av s.k. sändarrör. Mottagarrör däremot tillverkades av SER, AB Svenska Elektronrör, ett företag i Ericsson-koncernen, som av beredskapsskäl hade bildats vid krigsutbrottet och hade sin tillverkning förlagd till Luma-huset i Södra Hammarbyhamnen.
 

 


SRF 5S1
 

  

Under tidigt 40-tal tillverkade man även modernare telefonirör för bl.a. Western Electrics bärfrekvensutrustningar. Kopior av Siemens rör gick bl.a. till Polen och Danmark. Bengt Wetterborg berättar om att han fick ta hand om tillverkningen av en rörtyp med beteckningen 3S23. Rören skulle ha en glödtråd av platina, som skulle bestrykas med katodkarbonater, insmälta i en paraffinstav. Processen visade sig omöjlig att genomföra och man tvingades byta till belagda nickelband.

En volymprodukt blev den ersättare för det amerikanska sändarröret 807, som av SRF kallades 5S1 och som blev mycket uppskattad. Röret satt även i SRF:s egna sändare för fartygsradio och militära konstruktioner. (Rörkoden betyder 5 = pentod, S = Standard Radio och l = första typen av denna serie rör).
 


Schemasymbol dubbeltriod

  En antal typer av rör med ädelgasfyllning ingick också i programmet under många år. Några användes för spänningsstabilisering av elektrodspänningsmatning och några för effektlöst styrda reläfunktioner (s.k. tyratroner) för bl.a. SAAB's bombfällarautomatik. Andra typer av gasfyllda rör var järnväterör, för strömstabilisering av t.ex. glödströmmar och rör för att skydda mottagaren från sändpulsen i radarutrustningar.

Rörtillverkningen sägs ha varit mycket lönsam under många år, men några volymsiffror har inte gått att få fram.

Efter krigsslutet 1945, utvidgades rörfabriken ytterligare, främst för att förse försvaret med rörtyper, som trots krigsslutet fortsatte att vara svåranskaffade. Även nya typer av telefonförstärkarrör av Siemens’ konstruktion tillverkades, bl.a. för export till Balkan-länderna och till Danmark. Siemens-fabrikerna låg ju i ruiner.

Katodstrålerör

Flygvapnet gjorde omkring 1950 beställningar av sitt första(!) radarövervakningssystem. Beställningarna kom att delas upp så att Ericsson och Philips fick ta hand om radarbiten, medan SRT skulle leverera monitorerna – de s.k. PPI-erna. De militära myndigheterna (KKV - Kungl. Krigsmaterielverket) framförde en begäran om att de ingående bildrören av beredskapsskäl skulle tillverkas i Sverige.


SRF PPI 802 
Tidigt togs kontakt med tillverkare i England.
Gösta Asker har berättat att den tillverkare man började med (sannolikt English Electric) inte var villiga, eftersom SRF inte behärskade den rätt nya tekniken med sedimenteringsbeläggning av lyspulvret (alt pulvren).

För PPI er användes två lager av lyspulver, ett som momentant lyste p.g.a. elektronanslaget och ett annat, exiterat av denna strålning, för att ge en efterlysning på 10-tals sekunder.


PPI-rör

  Redan under 1947 hade kontakter knutits med Rank´s fabriker i England, som hade tillverkat radarbildrör (PPI-rör ) för engelska flygvapnet (RAF) under kriget. De hade nu överkapacitet och ville in på den svenska marknaden. SRF hade nu fått stora beställningar från försvaret att leverera främst 9" och 12” bildrör.

Då inleddes förhandlingar med Rank och deras dotterbolag CinTel Ltd (Cinema Television) som ledde till att SRF fick en licens att tillverka dessa radarbildrör. CinTel använde ett orange kraftigt efterlysande pulver, som blev godkänt av flygvapnet. Beläggningtekniken och efterföljande påångning av aluminium tycker Bengt Wetterborg var principiellt ganska enkla procedurer som passade SRF. Inga särskilt kostsamma utrustningar fordrades. Rör med denna aluminisering fordrade en högre anodspänning, men bilden blev skarpare med bättre upplösning.

Ingenjörer från SRF besökte vid ett flertal tillfällen fabriken i England för att lära sig tekniken. Det som i praktiken var speciellt trickigt, enligt Lars Stelling, var att det fluorescerande skiktet skulle beläggas med detta aluminiumskikt på baksidan just för att öka ljusutbytet. Detta åstadkoms genom att man lade på en tunn kollodiumhinna ovanpå fosforpulvret, på vilket man sedan under vakuum förångade aluminiumet. Dammkorn gjorde lätt att det blev små hål i filmen och därmed en svart fläck på skärmen. Processen fordrade därför stor omsorg.

Med Cintels teknik måste SRF också lära sig att hantera s.k. hårdglas, som kräver högre bearbetningstemperaturer än det "mjukglas" som tidigare varit det brukliga. Å andra sidan var riskerna för eftersprickor i hårdglaset mindre än när det gällde mjukglas, som fordrade en omsorgsfull avspänningsglödgning efter bearbetningen. Det fanns ur beredskapssynpunkt ett intresse av att även hitta en svensk leverantör till glaskolvarna .Det blev ett småländskt glasbruk i Ruda, som så småningom lyckades rätt bra. 1947 hade bruket övertagits av Jungnerbolaget. Man tillverkade hushållsglas, laboratorieglas samt prydnadsglas (bl.a. koboltglas i relief). Ruda glasbruk var dessutom vid den tiden det enda glasbruket i Skandinavien som tillverkade hårdglas. Gösta Asker var glad att man klarade att arbeta med de speciella syrgasbrännare som fordrades utan att ställa till med explosioner, vilket var den tidigare erfarenheten.

TOR

SRF kontaktades av AB Bofors i slutet av 1940-talet för ett samarbete runt deras verkligt fältmässiga kanonservoförstärkare med täcknamnet TOR. I samarbetet ingick också att SRF av bl.a. beredskapsskäl skulle tillverka ekvivalenter till de fyra olika rörtyper som ingick, nämligen de amerikanska rörtyperna 6V6 (förstärkar
tetrod), 6SN7 och 6SL7 (båda dubbeltrioder) och en dubbeldiod (likriktarrör), alla i skaksäkert utförande och med minimum 10 000 timmars livslängd . RCA hade tagit fram sådana versioner, s.k. ”röda rör”, men bara för de två sistnämnda typerna., som alltså SRT ”kopierade” och därefter använde man samma principer för att konstruera ”fältmässiga” 6V6 och dubbeldioder . SRF typnummer blev resp. 5S2, 33S29, 33S30 och 22S22. Efter en hel del barnsjukdommar gick tillverkningen i gång mycket bra och fortsatte till slutet av 1950-talet.

Intresset för rörtillverkning i Sverige för militära ändamål ökade under flera år inte minst p.g.a. Koreakriget. En nyckelkomponent i radarsändare var vätgastyratronen. som släppte fram strömpulserna till sändarröret, magnetronen. Försvaret var speciellt intresserat att SRF kunde behärska denna teknik och rekommenderade av kvalitetsskäl kontakt med den
amerikanska firman Kuthe & Co.


Kanonservoförstärkare TOR

   Kontakterna skedde via ITT (som senare köpte företaget och gav det namnet ITT-Kuhte. Ericsson var senare under många år kund hos ITT-Kuhte). Via dessa kontakterna fick SRF fri tillgång till tekniken och tog hem den till Ulvsundafabriken. Detta var 1955, men serietillverkning kom aldrig i gång, då leveransläget / världsläget hade blivit så mycket bättre. Bengt Wetterborg drar sig till minnes att han fruktade för jobbet med denna vätgastyratron och risken för baktändningar. Han fruktade för brister i materialkontrollen och trodde att det skulle fordras renrum. Lars Stelling, som var den som hämtade hem tekniken från Kuhte, lärde sig där hemligheten att undvika problemen.
 

Det behövdes inget renrum, men man måste ”baka” alla nickeldetaljer under lång tid och vid hög temperatur i en vätgasatmosfär kort före montering och pumpning.

Början till slutet

Rörfabriken och selenlikriktartillverkningen kom att hänga ihop under samma chef på slutet av 1950-talet. Bo Asthner, som var kemist, arbetade också för båda. Bengt Wetterborg var chef när Lars Stelling började 1952 och under honom blev Lars Stelling sedan chef för rörutvecklingsgruppen under åren 1955 – 1958.

ITT hade stor rutin att hantera fabriker på många platser och starka patent. ASEA tvingade till sig en licens på selenlikriktare, som kunde användas för t.ex. batteri-laddare och galvanoteknik. Man kunde även koppla likriktare i serie för att generera anodspänningar till sändarrör, för att inte tala om de ”smala” rör som användes på 1960-70 talet för högspänningen i TV-apparater.

För rörtillverkningen var ju försörjningen av högkvalitativa materiel kritisk både under andra världskriget och Koreakrisen. Nickel och glimmer var ibland svårt att få tag i. Under vissa tider fanns inte nickel att tillgå, utan SRF fick använda en typ av en pläterad metall. (Lars Stelling är osäker kring de närmare detaljer). Dåliga materialkvaliteter gav "gasiga" rör, som tog livet av glödkatoden.

Rörfabriken var inrymd i Ulvsundafastigheten på andra våningen mellan de två trapphusen med fönster, som vette mot innergården på södra sidan. När telefonitillverkningen flyttade till Södertälje blev lokaler lediga och 1956 flyttades delar av rörfabriken till nya lokaler, likaledes på andra våningen, men som vette mot väster, mot järnvägen och mot baksidan av husen på Ekbacksvägen.

Hela grunden för att driva en rörtillverkning vid SRT försvann successivt under senare delen av 1950-talet. Att under normala fredliga förhållande lönsamt driva rörtillverkning i den lilla skala som det var frågan om, var helt uteslutet. Dessutom försvann ju huvuddelen av elektronrörens användningsområde snabbt genom transistorernas frammarsch. Är 1960 blev rörfabriken slutligen nedlagd.

Vi som hade minnen från den gamla goda tiden

Sammanställningen grundas på minnen som Lars Stelling tecknat ner i oktober 2006 (Lars arbetade på rörfabriken under åren 1952 – 1958), kompletterat med minnen som Bengt Wetterborg spontant skrivit av sig efter en kontakt kring ämnet med Lars Stelling.

Bengt Wetterborg arbetade alltså på Standard Radiofabrik under 1950-talet och var sedan med om att starta systerföretaget ITT Multikomponent, där han blev VD, och långt senare lämnade
VD-skapet för att bli senior analytiker åt samma företag. Det var för övrigt Bengt, som föreslog namnet ITT Multikomponent. Bengt Wetterborgs son är Lars Wetterborg, känd bl.a. från sin tid med Alfaskop.

Även Nils Persson och Nils Pahl har bidragit med minnesfragment.
För redigering och encyklopediska tillägg svarar Bo Lindestam.


Övriga b
ilder:

 
1. Diagram över rörfamiljer /tidsperioder  
2. ”Rörfabriken” efter ”Fem Kamp” på Gröna Lund.  C:a 1956  

Deltagare från vänster: Jack Vindros, Knut Nilsson (?) eller Lars Tedeman, Gunnar Andersson/Antebro, Erland Larsson, Horst Montgomery , Per Dahlström, okänd, okänd, Elis Johansson ,Lars Stelling, Nils Persson, Nils Pahl, okänd, Holger Sandelowsky, Arne Tärning (?) Klicka här för en något större bild.


Detalj från det mörka hörnet av bilden. Man nr 3 från vänster är alltså Lars Stelling. Klicka här för en något större bild.
 

3. Interiör från rörmonteringen (1947)  
 

/Bo Lindestam
2009-06-11

 

Webbansvarigs kommentarer:
- Bo Lindestam om sina första år på SRT
-
Bo Lindestam slog sönder rörfabriken på SRT
-
Fler artiklar av Bo Lindestam finns här